Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

IV U 1546/13 - wyrok z uzasadnieniem Sąd Okręgowy w Nowym Sączu z 2014-01-29

Sygn. akt IV U 1546/13

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 29 stycznia 2014 roku

Sąd Okręgowy w Nowym Sączu Wydział IV Pracy i Ubezpieczeń Społecznych

w składzie:

Przewodniczący: SSO Alicja Kowalska-Kulik

Protokolant: Katarzyna Nowogórska

po rozpoznaniu w dniu 21 stycznia 2014 roku w Nowym Sączu

na rozprawie

odwołania D. N.

od decyzji Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego

z dnia 31 lipca 2013 roku znak: (...)

w sprawie D. N.

przy udziale zainteresowanej K. S.

przeciwko Kasie Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego P. Terenowa w N.

o podleganie ubezpieczeniu społecznemu rolników

zmienia zaskarżoną decyzję w ten sposób, iż stwierdza, że K. S. nie podlega ubezpieczeniu społecznemu rolników (emerytalno-rentowym, wypadkowemu, chorobowemu i macierzyńskiemu) od dnia 1 stycznia 2013 roku.

Sygn. akt IV U 1546/13

UZASADNIENIE

wyroku z dnia 29 stycznia 2014 roku

Decyzją z dnia 31 lipca 2013 roku, znak: (...) Prezes Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, na podstawie art. 36 ust. 1 pkt 1, art. 7 ust. 1, art. 16 ust. 1 oraz art. 6 pkt 2 ustawy z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników (Dz. U z 2008r. nr 50, poz. 291 ze zm.), odmówił wyłączenia z ubezpieczenia społecznego rolników K. S. od dnia 25 lipca 2013 roku. W uzasadnieniu decyzji wskazano, że K. S. zamieszkuje na terenie gospodarstwa rolnego D. N. od urodzenia. Decyzją z dnia 19 grudnia 2011 roku została objęta ubezpieczeniem społecznym rolników z mocy ustawy od dnia 15 grudnia 2011 roku. W okresie podlegania ubezpieczeniu w KRUS, K. S. była objęta powszechnym ubezpieczeniem zdrowotnym oraz pobrała zasiłek macierzyński, który został wypłacony w dniu 10 maja 2012 roku. w okresie od 18 stycznia 2012 roku do 11 kwietnia 2012 roku przebywała na zasiłku chorobowym w związku z ciążą. W dniu 25 lipca 2013 roku zostały złożone w organie rentowym oświadczenia D. N. oraz ubezpieczonego domownika, iż K. S. od dnia 25 lipca 2013 roku zaprzestaje pracy w gospodarstwie rolnym D. N.. Zdaniem KRUS istnieje domniemanie, że zgłoszenie domownika K. S. do ubezpieczenia społecznego rolników było celowe, aby pobrać świadczenia z KRUS.

Od powyższej decyzji odwołała się D. N. podnosząc, iż K. S. nie mieszka już na terenie gospodarstwa rolnego oraz nie wykonuje prac w gospodarstwie, ponieważ przeprowadziła się do męża T. S.. Odwołująca wyjaśniła, iż w dniu 19 grudnia 2011 roku przyjęła K. S. do pracy w gospodarstwie rolnym, jednakże obecnie nie potrzebuje już pomocy w pracach w gospodarstwie, a nadto nie stać jej na opłacanie za nią składek na ubezpieczenie społeczne rolników.

W odpowiedzi na odwołanie organ rentowy - Kasa Ubezpieczenia Społecznego Rolników P. Terenowa w N., powołując się na argumentację zawarta w zaskarżonej decyzji, wniósł o oddalenie odwołania. KRUS wskazał, że K. S. nadal mieszka i pracuje na gospodarstwie rolnym rodziców D. i A. N., którego obszar wynosi 3,29 ha przeliczeniowego i nie podlega innemu ubezpieczeniu społecznemu rolników, ani nie ma ustalonego prawa do świadczeń z ubezpieczenia społecznego.

Bezspornym w sprawie jest, iż D. i A. N. zam. w L. nr (...), posiadają gospodarstwo rolne, którego obszar wynosi 3,29 ha przeliczeniowego. Decyzją z dnia 19 grudnia 2011 roku KRUS stwierdził podleganie K. N., obecnie S., ubezpieczeniu społecznemu rolników (jako domownika) i obowiązek opłacania składek na ubezpieczenie wypadkowe, chorobowe i macierzyńskie oraz ubezpieczenie emerytalno-rentowe od 15 grudnia 2011 roku. W dniu 25 lipca 2013 roku zostały złożone w organie rentowym oświadczenia D. N. oraz ubezpieczonego domownika K. S., iż K. S. od dnia 25 lipca 2013 roku zaprzestaje pracy w gospodarstwie rolnym D. N..

Sąd ustalił następujący stan faktyczny:

K. S. zamieszkiwała z rodzicami D. i A. N. w L. (...) i tam też była zameldowana. Wymieniona pracowała na gospodarstwie rolnym rodziców i z tego tytułu podlegała ubezpieczeniu społecznemu rolników z mocy ustawy jako domownik. W dniu (...) urodziła dziecko, a w lipcu 2012 roku zawarła związek małżeński z T. S., jednakże wymienieni nie od razu zamieszkali razem. K. S. przeprowadziła się do domu rodzinnego męża w tej samej miejscowości L. (...) pod koniec 2012 roku, jednakże została zameldowana w tym miejscu dopiero od 18 października 2013 roku, albowiem brat męża, będący właścicielem gospodarstwa rolnego, nie wyrażał zgody na zameldowanie K. S.. Od stycznia 2013r. K. S. nie wykonywała już żadnych prac w gospodarstwie rolnym D. N., zajmowała się wyłącznie opieką nad dzieckiem i pomocą teściowej.

K. S. od 25 lipca 2013 roku jest zarejestrowana w Powiatowym Urzędzie Pracy dla Powiatu (...).

dowód: pismo Wójta Gminy K. z 27.08.2013r. k. 32 akt KRUS, zaświadczenie PUP z 25.07.2013r. k. 18, potwierdzenie zameldowania na pobyt stały z 18.10.2013r. k. 19, zeznania świadków: T. Z. od 05:26 min do 10:01 min, T. S. od 10:15 min do 12:44 min, zeznania D. N. od 13:21 min do 20:20:39 min, zeznania K. S. od 20:41 min do 25:08 min

Sąd ustalił powyższy stan faktyczny na podstawie dokumentów zgromadzonych w aktach sprawy, których autentyczności i mocy dowodowej nie kwestionowała żadna ze stron, a także na podstawie zeznań przesłuchanych w sprawie świadków T. Z. i T. S. a także z zeznań odwołującej D. N. i K. S.. Wszyscy wymienieni zgodnie zeznali, że K. S. od 1 stycznia 2013 roku nie pracuje na gospodarstwie rolnym rodziców, a zatem nie podlega ubezpieczeniu społecznemu rolników jako domownik.

Pozostałe okoliczności sprawy uznał Sąd za bezsporne, bowiem nie były one kwestionowane przez strony. Również dokumenty przedstawione na stwierdzenie powyższych okoliczności zostały ocenione jako w pełni wiarygodne i prawdziwe.

Sąd zważył, co następuje:

Odwołanie D. N. w świetle poczynionych przez Sąd ustaleń faktycznych zasługuje na uwzględnienie.

Przedmiotem niniejszego postępowania była kwestia oceny czy organ rentowy zasadnie odmówił wyłączenia K. S. z ubezpieczenia społecznego rolników

Zgodnie z art. 6 pkt 1 ustawy z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników (Dz. U. z 2013r. poz. 1403), rolnikiem jest pełnoletnia osoba fizyczna, zamieszkująca i prowadząca na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, osobiście i na własny rachunek, działalność rolniczą w pozostającym w jej posiadaniu gospodarstwie rolnym, w tym również w ramach grupy producentów rolnych, a także osoba, która przeznaczyła grunty prowadzonego przez siebie gospodarstwa rolnego do zalesienia.

Ubezpieczeniu rolniczemu podlega się z mocy ustawy albo na wniosek - art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników. Artykuł 6 pkt 2 cyt. ustawy wskazuje, iż domownikiem jest osoba bliska rolnikowi, która:

a) ukończyła 16 lat,

b) pozostaje z rolnikiem we wspólnym gospodarstwie domowym lub zamieszkuje na terenie jego gospodarstwa rolnego albo w bliskim sąsiedztwie,

c) stale pracuje w tym gospodarstwie rolnym i nie jest związana z rolnikiem stosunkiem pracy.

Stosownie do treści art. 7 ust. 1 pkt 2 cyt. ustawy z dnia 20 grudnia 1990 roku, ubezpieczeniu wypadkowemu, chorobowemu i macierzyńskiemu podlega z mocy ustawy domownik rolnika (którego gospodarstwo obejmuje obszar użytków rolnych powyżej 1 ha przeliczeniowego), jeżeli nie podlega innemu ubezpieczeniu społecznemu lub nie ma ustalonego prawa do emerytury lub renty albo nie ma ustalonego prawa do świadczeń z ubezpieczeń społecznych. W myśl przepisu art. 16 ust. 1 pkt 2 ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników, ubezpieczeniu emerytalno-rentowemu podlega z mocy ustawy domownik rolnika, którego gospodarstwo obejmuje obszar użytków rolnych powyżej 1 ha przeliczeniowego.

Według art. 3 a ust. 1 w/w ustawy, ubezpieczenie ustaje od dnia następującego po dniu, w którym ustały okoliczności uzasadniające podleganie ubezpieczeniu.

Ze zgromadzonego w sprawie materiału dowodowego jednoznacznie wynika, że K. S. pracowała na gospodarstwie rolnym D. N. do końca 2012 roku. Co prawda zarówno w oświadczeniu z dnia 25 lipca 2013 roku jak i w odwołaniu od zaskarżonej decyzji wskazano, iż od 25 lipca 2013 roku K. S. w związku z zaprzestaniem prac na gospodarstwie rolnym D. N. winna zostać wyłączona z ubezpieczenia społecznego rolników jako domownik, jednakże na podstawie jednolitych zeznań świadków i stron ustalono, iż K. S. już od 1 stycznia 2013 roku nie wykonywała żadnych prac na tym gospodarstwie. Okoliczność, że za K. S. zostały opłacone składki jeszcze w 2013 r. nie ma znaczenia dla podlegania ubezpieczeniu społecznemu rolników, skoro w 2013 r. nie mieszkała ona już z rodzicami i nie pomagała im w gospodarstwie. Na podleganie ubezpieczeniu nie ma również wpływu okoliczność, że do 17 października 2013 r, K. S. była jeszcze zameldowana u rodziców; istotne jest to, że faktycznie od końca 2012 r. mieszkała w domu rodzinnym męża, a od stycznia 2013 r. zaprzestała wszelkich prac w gospodarstwie rolnym swoich rodziców. Wobec powyższego uznać należy, iż od 1 stycznia 2013 roku K. S. nie była domownikiem w rozumieniu ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników i ubezpieczenie rolnicze z mocy ustawy ustało z tym dniem.

Mając powyższe okoliczności na uwadze Sąd, na zasadzie art. 477 14 § 2 k.p.c. i przepisów prawa materialnego powołanych wyżej, zmienił zaskarżoną decyzję w ten sposób, że stwierdził, iż K. S. nie podlega ubezpieczeniu społecznemu rolników (emerytalno-rentowym, wypadkowemu, chorobowemu i macierzyńskiemu) od dnia 1 stycznia 2013 roku.

Dodano:  ,  Opublikował(a):  Jadwiga Kiełbasa
Podmiot udostępniający informację: Sąd Okręgowy w Nowy Sączu
Osoba, która wytworzyła informację:  Alicja Kowalska-Kulik
Data wytworzenia informacji: